Service / สถานที่ท่องเที่ยว

วัดอุดมคงคาคีรีเขต

วัดอุดมคงคาคีรีเขต ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

สิม วัดไชยศรี

สิม วัดไชยศรี ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

หมู่บ้านงูจงอาง

หมู่บ้านงูจงอาง ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

หมู่บ้านเต่า

ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น


Contact